Adatkezelési tájékoztató

Az Anna–Joachim-programban részt vevők személyes adatainak kezelése

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (székhely: 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.; adószám: 18662728-2-13; a továbbiakban: „Főiskola”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait.

1. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

Adatkezelő: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Székhely: 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

Telefon: +36 27/511-150

E-mail: avkf@avkf.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Molnár Brigitta LL.M.

Elérhetősége: molnar.brigitta@avkf.hu: szöveg

2. Az Anna–Joachim-programban (a továbbiakban: „Program”) történő részvétel céljából megadott személyes adatok kezelése

2.1. A Főiskola a személyes adatokat a Programban történő részvétel (tréningsorozat, szállás, étkezés) biztosítása céljából kezeli.

2.2. Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint.

2.3. A Főiskola a Programban történő részvétel céljából megadott személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.

2.4. Az adatkezelés időtartama az elévülési idő eltelte.

3. Fényképek készítésével és felhasználásával kapcsolatos adatkezelés

3.1. A Főiskola a Programban részt vevők személyes adatait a Program eseményeinek dokumentálása, és a nyilvánossággal történő megismertetése céljából kezeli.

3.2. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

3.3. A Főiskola a személyes adatokat a www.annajoachim.hu honlapon nyilvánosságra hozza.

3.4. A Főiskola a személyes adatokat nem törli.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a Főiskolánál az alábbi érintetti jogokat gyakorolhatja:

1. Hozzáféréshez való jog

A Főiskola – kérése esetén – a következő információt bocsátja az Ön rendelkezésére a személyes adatai kezelése tekintetében:

(i) az adatkezelés céljai;

(ii) az érintett személyes adatok kategóriái;

(iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;

(iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;

(v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;

(vi) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

(vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve

(viii) az automatizált döntéshozatal ténye, amennyiben automatizált döntéshozatal körében kerül sor a személyes adatai kezelésére (legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár).

A Főiskola a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben erre irányuló kérést nyújt be.

2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Főiskolától kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

3. Törléshez való jog

Kérése esetén a Főiskola indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelés a

(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

(ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Főiskolára alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Főiskolára ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

(iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,

(iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg

(v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben a Főiskola indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha

(i) A Főiskolának nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,

(ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

(iii) A Főiskola a személyes adatait jogellenesen kezelte,

(iv) A Főiskola jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

4. Adatkezelés korlátozásához való jog

A Főiskola korlátozza az adatkezelést, amennyiben

(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,

(ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi,

(iii) a Főiskolának a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli, vagy

(iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

Az adatkezelés korlátozása esetén a Főiskola a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A Főiskola az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

5. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelése a Főiskola vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

6. Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy a Főiskola a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon (nem papíralapon) kezelt személyes adatait az Ön vagy Ön által megjelölt más Adatkezelő részére átadja.

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén

  • felveheti a kapcsolatot a Főiskolával a fenti elérhetőségeken;
  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a következő elérhetőségek egyikén: a 1363 Budapest, Pf.: 9. levelezési címen, személyesen a 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. címen, a +36 (1) 391-1400 telefonszámon, a +36 (1) 391-1410 faxszámon vagy az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen; vagy
  • bírósághoz fordulhat.

Jelen tájékoztató 2022. április 1. napjától hatályos.